هنوز به درک هستیش راه نبرده ایم،

بهادرانیbahadorani

هنوز به درک هستیش راه نبرده ایم،که از خود می پرسیم چیست آنچه که دیدیم؟ بی آنکه بدانیم هرگاه از کنار همین قاب همیشگی گذشتیم،هیچ جوابی نداشتیم،تنها آشنایی را که هرگز نشناخته بودیم نگاه کردیم بی آنکه دیده باشیم.

ادوار گذشته را مرور می کنیم ، نه تنها در نقوش بلکهبلکه در هر آنچه نمود یافته و باقی مانده است، از صدا گرفته تاکلام از کلام تا تصویر از تصویر تا فضا از فضا تا روئیا واز روئیا تا خیال،… در این نقوش به دنبال چه می گردیم؟آیا این تصویر ماست که بربوم نقش بسته؟یا مخلوقی است که نیمه ای از ما دارد؟ ونیمه ای دیگر از آنچه نیستیم؟ویا آنچه می خواهیم باشیم؟ ویا آنچه نمی خواهیم باشد؟ویا …….؟! و هزاران پرسش و پاسخی دیگر.وباز پرسشی پیش رو داریم،چرا از میان بی نهایت شکل تنها معدودی ماندگارندو باقی میرا؟و پیش از آنکه پی پاسخی باشیم گفته ای از دائو را یاد می کنیم:

دائو را اگر توان نوشت جاودان نیست

نام را اگر توان نامید جاودان نیست

بی نام ،  آغاز آسمان و زمین است

نامیده هزاران هزار را مادر

بی آرزو راز بیند

آرزومند، فاش

یگانه اند این دو نام

و این به سان تاریکی است

هزار تویی تاریک

دریچه ای به راز

راز این جاودانگی چیست؟ چه رازی پس پشت این صورت پنهان است؟که اینگونه مرموز جلوه می کند وبیننده را بر آن می داردکه به دنبال گم کرده ای نامعلوم به تماشای این خیال بنشیند و هر بار حیران تر از گذشته بگذرد و دوباره باز آید،به راستی راز این خیال نمود یافته چیست؟

شکلی نا آشنا میان بی نهایت شکل و یا شکلی آشنا میان بی شکلی؟بهتر است این بار نیز بگوییم نمی دانیم،اما چیزی هست که آن را نزدیک می یابیم ، به ماننده حرفی نا گفته که تنها همدلان در نگاهی کوتاه آن را می خوانندودر خلسه ای عمیق از بی گاهی، بی اختیار آن را آرام آرام بر لب می رانند،و دیگرانی که حضور دارند، تاکید می کنم تنها آنانی که حضور دارند، در سکوتی رنگین شکلی آشنا را در می یابند، و آنجا جایی نیست جز در بی جایی و بی گاهی ،عبور ذهن از تاریکی تاریخ به بیداری کیهانی،آنجا که همه چشم به یک افق دارند با پرسشی مبهم و پاسخی بی نهایت، جایی که هیچ نمود پیدا می کند و خلق صورت می گیرد.

                                                            یاد داشتی بر نمایشگاه گالری برگ 1380

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *